Članci arhiva

Na mrežnim stanicama Općine Kali objavjen je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područa Općine Kali za akademsku 2019./2020. godinu s pripadajućim obrasima.

Objava natječaja traje od 14. siječnja godine do zaključno s 30. siječnjem 2020. godine.

Općina Kali će u akademskoj 2019/2020 godinu dodijeliti nove stipendije redovno upisanih studentima preddiplomskih i diplomskih studija. Visina stipendije iznosi 700 kuna po studentu mjesečno, a u Proračunu Općine Kali za 2020. godinu planiran je ukupan iznos od 120 tisuća kuna za stipendije studentima.

 I. KRITERIJ ZA DODJELU STIPENDIJE:

 Kriteriji temeljem kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendije su:

 A) ZA STUDENTE PRVE GODINE –
 Pravo natjecanja imaju studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su:
 - državljani RH,
 - koji imaju status redovitog studenta na preddiplomski ili diplomski studij ,
 - imaju prebivalište na području Općine Kali najmanje tri godine od dana dostave zahtijeva za stipendiju,
 - ako upisuju preddiplomski studij ili diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 godina, odnosno 27 godina ako upisuju diplomski studij
 - ako prethodno nisu koristili stipendiju za isti stupanj ili studijsku godinu obrazovanja.
 - koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta.

B) ZA STUDENTE STARIJIH GODIŠTA
 Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije za II., III., IV., V., godinu upisa na fakultet su:
- molba za dodjelu stipendije,
- potvrda o upisu u visoko učilište, fakulteta ( s obveznim upisom semestra odnosno studijska godina obrazovanja),
- potvrda visokog učilišta /fakulteta o prosjeku ocjena predhodne godine školovanja (na 2 decimale),
- uvjerenje o prebivalištu (izdaje MUP),
- izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva,
- potvrda porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog domaćinstva,
- dokaze o socijalno-materijalnom statusu
- Dokazi o materijalnom-socijalnom statusu su:
- dokaz da je tražitelj stipendije dijete samohranog roditelja (izvod iz - matične knjige umrlih i izvod iz matice knjige rođenih),
- dokaz da je tražitelj stipendije dijete roditelja invalida s 80% ili više %
- dokaz da je tražitelj stipendije ili roditelj dijeteta korisnik stalne novčane pomoći Centra za socijalnu skrb,
- preslik osobne iskaznice
- domovnica
- izjava studenta da ne prima ni jedan drugi kredit ili stipendiju.